Preview Mode Links will not work in preview mode

Velkommen til Lyden Af Et Bedre Liv podcasten. Mannahs homepage: mannahguldager.com

Aug 11, 2022

SYGEDAGPENGELOGIKKEN -  Lyt til denne hvis du vil høre mere om:

- Sygedagpengesystemet, der tager sig af borgere med indkomstbortfald som følge af uarbejdsdygtighed pga. egen sygdom

- Hvordan sygedagpengereglerne omsættes til praksis

- Hvilke politisk-normative opfattelser af værdighed, der ligger bag inddelingen af syge og uarbejdsdygtige borgere 

- Forlængelsesreglerne

- Tildelingskriterier og forpligtelser

- Tidsmæssige begrænsninger og hvordan det påvirker normerne for hvem, der reelt kan hjælpes

De næste pinde er ud fra de forklarende noter, jeg har fået lov at dele af Jens:

- Helt konkret skal alle sygedagpengeforløb, der strækker sig ud over 22 uger, revurderes mhp. at afgøre, om de skal (1) forlænges efter en af de 7 forlængelseskriterier i § 27 eller (2) overgå til et såkaldt Job-afklaringsforløb, hvor ydelsen er på et lavere niveau. I Jens Eistrups analyse er han kommet frem til, at som reglerne er, er det især sygdomme, som har et uforudsigeligt- ’ikke-lineært’ - forløb og derfor er svære at sætte tidshorisont på, de sygdomme vil være tilbøjelige til ikke at blive forlænget

- Jens Eistrups tolkning heraf er, at sygedagpenge-systemet dermed kommer til at nedgradere borgere med sygdomme der (1) kan så tvivl om ikke- selvforskyldtheden af sygdommen eller (2) kan være svære at adskille fra andre sociale problemstillinger (misbrug m.m.), der peger over i andre dele af
det sociale hjælpesystem.

- Vi taler om Jens Eistrups forklaring på forsikrings- og behovslogik, som er:

"Behovs/residual-tænkning: man hjælper den enkelte efter det, der er behov for 

Forsikrings-tænkning: man kompenseres/hjælpes i den grad, man har forsikret sig til. Typisk vil dette sigte efter, at man fastholder hidtidig social status. Der er dermed mindre brug for en vurdering af den enkeltes behov ift. et begreb om levevilkår, socialt medborgerskab el. lign.


Det danske system er en blanding"

 

- Diffuse lidelser, der gør det svært for
hjælpesystemet at kunne se forskellen på ’kan ikke’ og ’vil ikke’.

Jens Eistrup fortæller, at det er problemet, der gennemsyrer forlængelses-spørgsmålet både politisk og i praksis

- Når forsørgelsesgrundlag afhænger af screeninger af borgeres ansvarlighed og medvirken– så de syges retssikkerhed afhænger af skøn i frontlinjen

- Grundlæggende siger Jens Eistrup, at det danske system  historisk og komparativt set er ret finmasket og hjælpsomt – men at dets følgesvend hele tiden (på forskellig vis) har været en moralsk vurdering af borgeren, holdt op mod skiftende versioner af ’idealborgeren’ (og dermed også en bestemt version af det gode liv: så vidt muligt arbejdsomt
og selvforsørgende…)

- VI TALER OM TABUER i hjælpearbejdet

FIND Jens Eistrups artikel HER:

https://socialraadgiverne.dk/publikation/uden-for-nummer-44/

Du kan finde mere om Jens Eistrup her:

https://www.ucviden.dk/da/persons/jens-eistrup

 

Find mig på hjemmesiden: 

https://www.mannahguldager.com/

og evt her: 

https://www.instagram.com/lydenafetbedreliv/